Formularz wyszukiwania

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

2019-05-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że decyzją Starosty Chrzanowskiego zostaje odwołane pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż. Pogotowie przeciwpowodziowe odwołane zostało o godz. 10.00 dnia 27.05.2019 r. w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno - meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

ZARZĄDZENIE NR 56

STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.) w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

 

ZARZĄDZAM, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W związku z obniżaniem się poziomu wód w rzece Wisła oraz w lokalnych potokach odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 10.00 dnia 27.05.2019 r. dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż
  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Gminy Alwernia, Wójtowi Gminy Babice oraz Burmistrzowi Libiąża.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.