Formularz wyszukiwania

System monitoringu Powodziowego dla Powiatu Chrzanowskiego

TYTUŁ PROJEKTU: System monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego

 

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.1,Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 120 540,00 PLN

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 78 400,00 PLN

 

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 42 140,00 PLN

 

CEL PROJEKTU: 

Cel bezpośredni: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu chrzanowskiego dzięki zbudowaniu systemu monitoringu powodziowego, zapewniającego wyprzedzenie czasowe (od 1 do 3 godzin) informacji dotyczącej zagrożenia dla życia, zdrowia bądź mienia ruchomego.

CELE OGÓLNE:

• Ograniczenie strat powodziowych w mieniu prywatnym i infrastrukturze publicznej – system monitoringu powodziowego umożliwia skokowe, radykalne ograniczenie strat: szacuje się, iż to ograniczenie sięga 70-80% wartości strat w mieniu ruchomym oraz dotyczy infrastruktury technicznej (głównie mostów), gdyż ostrzeżona wcześniej straż pożarna może prewencyjnie przeciwdziałać ewentualnym zatorom tworzonym na mostach przez płynące drzewa lub obiekty,

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – możliwość otrzymania wyprzedzającej informacji o bezpośrednim zagrożeniu daje możliwość optymalnego zabezpieczenia interesów ludności podczas powodzi;

• Wzrost wartości gruntów – tereny objęte systemem monitoring powodziowego, dającego możliwość zabezpieczenia mienia i infrastruktury, są mniej narażone na straty powodziowe, co podnosi wartość gruntów;

• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu – systemy ograniczające negatywny wpływ powodzi (w tym na infrastrukturę publiczną) są również dowodem na dobre zarządzanie, co stanowi dodatkowy bodziec motywacyjny dla wybierania lokalizacji nowych inwestycji.

 

  

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: 

Dzięki wdrożeniu monitoringu powodziowego możliwe będę wyprzedzające działania służb oraz ludności ograniczające skutki powodzi. Będzie to możliwe, gdyż w szczególności:

• Służby reagowania kryzysowego uzyskają narzędzie będące ważnym ogniwem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego;

• System będzie funkcjonować non-stop przez całą dobę i przez cały rok;

• Wybór lokalizacji stacji pomiarowych odpowiada (jest adekwatny) rozmieszczeniu miejsc występujących zagrożeń;

• W sytuacji intensywnych opadów – jeżeli natężenie opadu deszczu przekroczy 10l/m2/h – system automatycznie wyśle do osób funkcyjnych powiadomienie o tym. Następnie, regularnie co 5 minut wyśle kolejne, aktualne wyniki pomiarów. Jeżeli opad deszczu staje się nawalny tzn. przekracza 25l/m2/h – system również automatycznie prześle te powiadomienia do osób funkcyjnych. Urządzenia pracują nieprzerwanie, co 5 minut wysyłając wtedy powiadomienia o zagrożeniu. Osoby funkcyjne mają czas, by w takich sytuacjach, już po 10-15 minutach podjąć konkretne działania i czynności określone w stosownych procedurach;

• W odniesieniu do stacji mierzących poziom wody w korytach rzek – gdy woda przekroczy stan ostrzegawczy bądź alarmowy - system automatycznie powiadomi osoby funkcyjne o tym zdarzeniu. System wygeneruje również w sposób automatyczny własne prognozy na najbliższe okresy czasu: 1-2 godziny. Sprawdzalność prognoz jest wysoka, przekracza 80%. Służby kryzysowe mając informacje o aktualnym oraz prognozowanym stanie wody, będą mogły z dużym wyprzedzeniem (nawet do 5 godzin) podjąć odpowiednie przeciwdziałania;

• Dzięki posiadaniu wygenerowanych przez system ostrzeżeń, poprzez posiadany system informacji alarmowych SMS, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie mogło z wyprzedzeniem ostrzec ludność o fali powodziowej;

• W ramach systemu funkcjonować będzie ogólnie dostępna strona internetowa WWW. Każdy z mieszkańców będzie mieć nieskrępowany dostęp do informacji zawartych na tej stronie m.in. o aktualnej a także przewidywanej sytuacji powodziowej w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie pomiarowym. Będzie można także non-stop obserwować przebieg rozwoju zjawiska, jego skalę a także szybkość z jaką zbliża się to zagrożenie;

• System zagwarantuje realizację standardów narzuconych przez WMO (Światową Organizację Meteorologiczną) - dla ratowania życia uprzedzenie - 0,5 godz., dla ratowania mienia ruchomego 1,5 - 2 godz.;

• System zapewni strumień informacji bieżących, aktualnych, dostarczanych w trybie on-line, co umożliwi służbom ratunkowym reagować bezzwłocznie, bez opóźnień oraz inercji.

System ten będzie odpowiadać potrzebom lokalnej administracji terenowej głównie na poziomie powiatu ale też i gminy; zaś poprzez zastosowanie technik internetowych - udostępni dane oraz informacje szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców (mieszkańcy, pracownicy, odpowiednie służby). Może też być przydatny jednostkom i podmiotom, które profesjonalnie zajmują się gospodarką wodno -energetyczną, retencją oraz gospodarką wodną w skali mniejszych lub większych zlewni

 

 Zadania bezpośrednie realizowane w projekcie

 

Lp.

Nazwa działania

Rok

1.

Wykonanie 4 przekrojów geodezyjnych koryt rzek

2017

2.

Montaż stacji pomiarowych wodnych we wskazanych miejscach

2017

3.

Montaż i uruchomienie stacji bazowej oraz testowanie całego systemu

2017