Formularz wyszukiwania

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie


Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-03-01


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których fragmenty treści w języku innym niż pozostała treść strony nie są objęte znacznikiem z odpowiednim atrybutem lang.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Brak mapy serwisu.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.


Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Jaśko, adres poczty elektronicznej zko@powiat-chrzanowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0-32 712 10 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne przy ul. Partyzantów 2 oraz drugie z boku budynku od strony ul. Oświęcimskiej, przy którym znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi. W razie potrzeby można poprosić o pomoc pracownika Starostwa dzwoniąc na podany przy platformie nr telefonu. Przy budynku w pobliżu platformy wydzielone są (odpowiednio oznakowane) 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku jest winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji budynku.


2. Budynek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, 32-500 Chrzanów - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zielonej, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia parteru wraz z przystosowaną dla nich toaletą. Przy budynku wydzielone jest (odpowiednio oznakowane) jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


3. Budynek Starostwa przy ul. Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – od frontu i z tyłu budynku. Przy tylnym wejściu znajduje się platforma (podnośnik) umożliwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do poziomu parteru. Podnośnik jest przystosowany do samodzielnej obsługi, po wcześniejszym włączeniu zasilania przez pracownika Starostwa, którego należy powiadomić dzwonkiem znajdującym się przy podnośniku. Przy platformie wydzielone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych są dostępne tylko pomieszczenia parteru. Toaleta na parterze nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Od strony frontowej budynku umieszczony jest znak kierujący osoby niepełnosprawne do tylnego wejścia.

Powiat Chrzanowski prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 • Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)

 

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta                                    z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.