Formularz wyszukiwania

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych.

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558)

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym. (Dz.U. z 2002r. Nr 117, poz. 985)

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2002r. Nr 156, poz. 1301)

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590)

7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. (Dz.U. z 2009 Nr 31, poz. 206)

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578)

9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95)

10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U. 1991 Nr 88 poz. 400)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351)

13. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

14. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 229 poz. 2307)

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872)

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

20. Zarządzenie Nr 54 2017 Starosty Chrzanowskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

23. Zarządzenie nr 25/2012 Starosty Chrzanowskiegoz dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 71/2008 Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie powołania oraz określenia zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)