Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

2019-05-23

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że decyzją Starosty Chrzanowskiego zostaje ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone zostało o godz. 14.00 dnia 23.05.2019 r. w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno - meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

ZARZĄDZENIE NR 54/2019

STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz prognozowanymi stanami wód na rzece Wisła.

 

 

 

ZARZĄDZAM, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 23.05.2019 r. od godz. 14.00 dla gmin: Alwernia, Babice i Libiąż.

 

§ 2

 

W gminach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe zobowiązuję Burmistrza/Wójta do następujących działań:

-        dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych terenów i ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe w zagrożonych miejscowościach na terenie gminy,

-        śledzić poziom wody w rzekach na obszarze gminy,

-        przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej.

 

 

§ 3

 

  1. Burmistrz Gminy Alwernia, Wójt Gminy Babice oraz Burmistrz Libiąża w okresowych meldunkach informują Starostę Chrzanowskiego o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie gmin.
  2. Informacje dotyczące powstałych zagrożeń i prowadzonych działań przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Gminy Alwernia, Wójtowi Gminy Babice oraz Burmistrzowi Libiąża.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w lokalnych środkach masowego przekazu.