Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10

2024-01-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: powiat miasto Kraków, powiat nowosądecki, powiat wielicki, powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat krakowski.

 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 729 560.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-  nie wietrz pomieszczeń,

-  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal
w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości
nie wychodź na zewnątrz,

-    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej
niż normalnie,

-    nie wietrz pomieszczeń,

-    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal
w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Stopień 2

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

-  prowadzi kontrolę mieszkańców  pod kątem spalania odpadów
i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (nie dotyczy Miasta Krakowa)

Placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty opieki zdrowotnej:

-  zaleca się obserwacje wskazań najbliższych czujników pomiarowych. W przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie aktywności dzieci
i młodzieży na zewnątrz w czasie trwania 2 stopnia zagrożenia do nie-zbędnego minimum.

Zarządzający drogami:

-  obowiązuje zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem okresu deficytu wody w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia o suszy przez IMGW.

Ogół społeczeństwa:

-  obowiązuje zakaz eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe w przypadku, gdy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania budynku. Zakaz eksploatacji
nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu posiadających zamkniętą komorę spalania.

obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści.

 

Stopień 3

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

-prowadzi kontrolę mieszkańców* pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (nie dotyczy Miasta Krakowa)

-  rekomenduje się wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej.

-   placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty opieki zdrowotnej:

- zaleca się obserwacje wskazań najbliższych czujników pomiarowych. W przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie aktywności dzieci
i młodzieży na zewnątrz w czasie trwania 3 stopnia zagrożenia do niezbędnego minimum.

Zarządzający drogami:

-obowiązuje zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem okresu deficytu wody w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia
o suszy przez IMGW.

Ogół społeczeństwa:

-obowiązuje zakaz eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe w przypadku, gdy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania budynku. Zakaz eksploatacji
nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu posiadających zamkniętą komorę spalania.

-obowiązuje zakaz eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.

-obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści.

-obowiązuje zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych z wyjątkiem remontów prowadzonych w trybie awaryjnym
i interwencyjnym.

Podmioty gospodarcze:

wdrożenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza i w pozwoleniach zintegrowanych dla sytuacji wystąpienia 3 stopnia zagrożenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

10.01.2024 r. godz. 8:45

Podstawa prawna

·       Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.)

·       Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24  sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6